AYDINLATMA METNİ

Aqualykia Turizm A.Ş. (bundan sonra “Aqualykia” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve kişisel verilerinizin güvenliği konusuna özen gösteriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVK Kanunu’’) uyarınca kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işliyor ve korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden AQUALYKİA tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimliği ve İletişim Bilgileri

Aqualykia Turizm A.Ş.

Ticaret Sicil No: 10860

Mersis No: 0070036418000001

Adres: Faralya Mahallesi, Kıdrak Sokak, No:6 – Fethiye / Muğla

Bize Ulaşın [email protected]

 • Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kavramı KVK Kanunu uyarınca “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, AQUALYKİA tarafından sizden toplanan ad, soy ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi vb. veriler, kişisel verileriniz olarak ilgili mevzuat uyarınca işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel veri ise; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kanunu uyarınca belirli şartlarla işlenebilecek ve titizlikle korunacaktır.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatlara, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza uygun olarak AQUALYKİA tarafından işlenebilecektir.

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Sponsorluk ve Bağış Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kimlik doğrulama
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

AQUALYKİA, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerinizi aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması konusunda AQUALYKİA, KVK Kanunu’na ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerin aktarılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgilinin rızası olmadan diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılamaz. Ancak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen istisnai durumlarda ilgilinin rızası aranmaksızın kişisel verileriniz AQUALYKİA tarafından aktarılabilir.

AQUALYKİA, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu kararlarına uygun olarak kişisel verilerinizi yurtdışına da aktarabilir. KVK Kanunu’nda belirtilen istisnai durumlar haricinde, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin rızasının bulunmasına bağlıdır. Kişisel verilerinizi yurtdışına aktarırken AQUALYKİA, ilgili mevzuatta ve KVK Kurulu kararlarında öngörülen tüm güvenlik önlemlerini almaktadır. Ayrıca Kişisel verilerin aktarılabileceği ülkeler KVK Kurulu tarafından, ülkede yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığı göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilecektir. KVK Kanunu’nda öngörülen haller saklı kalarak kişisel verilerinizin aktarılması, ilgili kişinin açık rızasının bulunmasına bağlıdır. Kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, denetçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması durumunda ise KVK Kurulu kararları uyarınca o ülkede yeterli korumanın bulunması gereklidir. Bunun yanında, AQUALYKİA’in ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması aranacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

AQUALYKİA, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenebilme şartlarının oluşması halinde; doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, iş yeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden AQUALYKİA ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla, paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup gibi araçlar üzerinden, AQUALYKİA’e göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan AQUALYKİA ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, AQUALYKİA ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemlerle toplayabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde sayılan kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Söz konusu veri işleme şartları;

Kişisel Verileriniz için;

 1. İlgili kişinin açık rızası olması.
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz için;

 1. İlgili kişinin açık rızası olması.
 2. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca KVK Kurul’u tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. AQUALYKİA, KVK Kurul’u tarafından belirlenen önlemleri gecikmeden almaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

AQUALYKİA, KVK Kanunu uyarınca veri sahibi kişilerin başvurularını yanıtlandırmakla yükümlüdür. Kişisel verileri tarafımızca işlenen ilgili kişiler, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle bize başvuruda bulunarak KVK Kanunu’nda belirtilen haklarını kullanabilirler.

KVK Kanunu kapsamında veri sahibi kişiler aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahibi olarak, KVK Kurulu’nun belirlediği yöntemlerden biri ile kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalayarak ücretsiz olarak gönderebilir yahut işbu formun ıslak imzalı kopyasını bizzat elden veya noter aracılığıyla yahut iadeli taahhütlü mektupla ” Faralya Mahallesi, Kıdrak Sokak, No:6 – Fethiye / Muğla ” adresimize gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnameyi ibraz etmeniz gerekmektedir.

İlgili kişinin, talebini AQUALYKİA’e iletmesi durumunda AQUALYKİA talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. AQUALYKİA, başvuruda bulunan ilgili kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

Kişisel veri sahibinin Kanun’un 14. Maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya başvurusuna süresinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkı mevcuttur.

 1. Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel verileri işlenen veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde, KVK Kanunu’nun 28/1. Maddesi uyarınca KVK Kanunu’nun kapsamı dışında bırakıldığından, 9. Maddede açıklanmış haklarını AQUALYKİA’e karşı ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla birlikte veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde Kanun’un 28/2. Maddesi gereği, 9. Maddede açıklanmış haklarından zararın giderilmesini talep etme hakkı haricinde diğer haklarını AQUALYKİA’e karşı ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.